HALLINTOVALITUKSET JA OIKAISUVAATIMUKSETSuomessa asuva voi joutua asioimaan viranomaisten kanssa useiden eri syiden vuoksi. Asiat eivät aina mene toiveiden mukaan, eivätkä viranomaisten tekemät päätökset ole toivottuja taikka oikeudenmukaisia. Tässä me ANKOssa astumme kuvaan auttamaan sinua korjaamaan tilanteen. Kaiken viranomaistoiminnan tulee perustua lakiin. Viranomainen saattaa joskus ylittää toimivaltansa tai tehdä virheitä, silloin meillä on käytössä valitusinstanssit, jotka arvioivat päätöksen lainmukaisuuden. Nämä seikat on tärkeää tarkistaa, kun päätös on ollut itselle epäoikeudenmukainen.

OIKAISUVAATIMUS

Oikaisuvaatimus on eräänlainen hallintovalituksen esivaihe, josta säädetään erityislaissa. Tämä tarkoittaa sitä, että muutoksenhaku valittamalla on mahdollista vasta oikaisuvaatimukseen annettavasta päätöksestä. Mikäli oikaisuvaatimus jätetään tekemättä, asianosainen menettää mahdollisuutensa valittamalla tehtävään muutoksenhakuun. Oikaisuvaatimusten tekemiseen sovelletaan ensisijaisesti erityislainsäädäntöä. Jos tällaiseen lainsäädäntöön on kirjattu säännöksiä oikaisuvaatimusajasta tai oikaisuvaatimusviranomaisesta, sovelletaan näitä säännöksiä hallintolain soveltamisen sijaan.

HALLINTOVALITUS

Hallintovalitus toimii valituslajina pääasiassa asioissa, joissa viranomaisen toimivallan pohjana on erityislainsäädäntö. Valitusoikeus valtion viranomaisen päätöksestä on vain asianosaisella eli sellaisella henkilöllä tai yhteisöllä jonka oikeutta etua tai velvollisuutta päätös koskee. Valittaa voi se, jolle päätöksellä on nimenomaisesti asetettu velvollisuus, rajoitus tai kielto ja se jonka oikeus tai etu on evätty kokonaan tai osittain. Myös ne tahot joiden etuun, oikeuteen tai velvollisuuteen päätös oikeudellisesti riittävän välittömästi vaikuttaa, vaikka päätöstä ei olisi nimenomaisesti kohdistettukaan juuri häneen. Lisäksi kunnan asioista voi kuntalainen tehdä kunnallisvalituksen, vaikka kyseinen päätös ei häntä itseään suoranaisesti koskisikaan. Tällöin hallintotuomioistuimien tehtävänä on tarkistaa kunnan päätöksen lainmukaisuus.

Valitus hallinto-oikeuteen tulee tehdä kirjallisesti. Valitus voidaan laatia vapaamuotoisesti mutta siitä tulee käydä ilmi, että mitä päätöstä valitus koskee ja mihin päätöksen osaan muutosta haetaan. Lisäksi valituksessa tulee kertoa, että mitä päätöksessä vaaditaan muutettavaksi ja millä perusteilla. Valituksessa tulee ilmoittaa valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot. Valitusaika hallintovalituksessa on yleensä 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista, jollei erityislaissa ole säädetty muusta valitusajasta.

Jotta valituksen sisällöstä tulee mahdollisimman asianmukainen ja selkeä ja hakemuksella olisi parhaat mahdollisuudet onnistua, kannattaa sinun kääntyä valituksen laatimiseksi lakimiehen puoleen. Meillä ANKOlaisilla on monipuolinen osaaminen hallintoasioissa, joten koskeepa hallintovalitusasiasi mitä hallinnonalaa tahansa, olet tervetullut asiakkaaksemme.