KIINTEISTÖASIAT


Rakennusvirheet, hometaloriidat ja vuokrariidat


Asunnon ja asuinkiinteistön kauppa on tyypillisesti taloudellisesti merkittävin kauppatyyppi, jonka ihminen elämässään tekee. Asunnon tai kiinteistön hankkimiseen liittyy taloudellisia riskejä, jollaisiin ei kauppaa tehtäessä osata aina varautua. Riskejä on monenlaisia, mutta yleensä ne liittyvät odottamattomiin korjaustarpeisiin, jotka johtuvat vioista tai puutteista kaupan kohteessa.

Myyjän tulee tiedonantovelvollisuutensa perusteella kertoa ostajalle kaupan kohteen ominaisuuksista kaikki sellaiset tiedot, joiden hän voi olettaa vaikuttavan kauppaan. Tiedonanto- ja tarkastusvelvollisuuden tarkoitus on se, että ostajalla on oikeat ja totuudenmukaiset tiedot siitä mihin hän kauppasopimuksella sitoutuu. Jos tiedot eivät vastaa sovittua, myyjän suoritus on virheellinen. Kysymyksessä on laatuvirhe, jos asunto ei fyysisiltä ominaisuuksiltaan vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Asunto- ja kiinteistökauppaa säätelevissä laeissa on myös muita virhetyyppejä kuten taloudellinen virhe ja vallintavirhe. Asunto-osakkeen kaupassa on kysymys taloudellisesta virheestä tyypillisesti silloin, kun asuntokaupan jälkeen osakkaan maksama vastike nousee merkittävästi esimerkiksi siksi, että taloyhtiö joutuu yllättäen suorittamaan remonttia yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvissa rakennuksen osissa.

Virhe voi tulla yllätyksenä myös myyjälle, eli se voi olla niin sanottu salainen virhe. Tällöinkin myyjä voi olla vastuussa ostajaa kohtaan.

Säädöksissä säädetyt ostajan ja myyjän velvollisuudet ovat samankaltaisia sekä asunnon että asuinkiinteistön kaupassa.

Virhearviointiin käytetyn asunnon kaupassa vaikuttavat monet konkreettiseen kaupantekotilanteeseen liittyvät seikat, kuten annetut tiedot, asunnon ikä, yleinen kunto ja kauppahinta sekä niiden pohjalta arvioitavat ostajan perustellut odotukset ja ostajan selonotolle asetettavat vaatimukset. Tästä johtuen virheen olemassaolo joudutaan käytännössä arvioimaan kussakin yksittäistapauksessa erikseen ottamalla huomioon kaikki kaupan olosuhteet. Tällaisissa tilanteissa lakimiehen käyttäminen on järkevää.

Asunto- ja kiinteistökaupassa on tärkeää heti virheen havaitsemisen jälkeen toimia oikein. Jos esimerkiksi reklamointia virheen havaitsemisen jälkeen ei suoriteta oikein ja oikea-aikaisesti, ostaja voi menettää oikeutensa kaupan purkamiseen tai oikeutensa saada myyjältä hinnanalennusta.

Asunnon- ja kiinteistön myyjän kannattaa myös virhetilanteissa selvittää oma oikeusasemansa ja vastuunsa asiantuntijan kanssa. Vaatimukset saattavat joissakin tapauksissa olla ylisuuria tai jopa perusteettomia.

Jos olet asunnon tai kiinteistön ostaja tai myyjä, ja sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä ANKO Lakiasiaintoimiston lakimiehiin. Avustamme mielellämme sinua asunto- ja kiinteistökauppaan liittyvissä asioissa.