LASTENSUOJELUASIAT


Lapsen huostaanottoon ja lastensuojeluun liittyvät asiat


Lastensuojelun tarkoitus on varmistaa lapsen turvallinen kasvu varmistaen aina lapsen edun. Lapselle, kuten täysi-ikäiselle kuuluvat tärkeät perusoikeudet, kuten oikeus vapauteen ja koskemattomuuteen. Tätä perusoikeutta voidaan rajoittaa silloin, kun lapsen tai nuoren muut perusoikeudet sitä välttämättömästi edellyttävät. Tällainen perusoikeuksista pohjautuva oikeus voi olla esimerkiksi oikeus kasvaa turvallisessa kasvuympäristössä.

Lastensuojelun on edistettävä lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Lastensuojelun on tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lastensuojelun on pyrittävä ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongelmiin. Lastensuojelun
tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

Lastensuojelun toimia ovat yleisesti kiireellinen sijoitus tai huostaanotto. Näissä kummassakin on kysymys siitä, että lapsi määrätään pois omien huoltajiensa luota.

Kiireellinen sijoitus

Kiireellisessä sijoituksessa lapsi sijoitetaan pois kotoaan paikkaan, joka on lapselle turvallinen. Tällainen voi olla esimerkiksi sijaisperheeseen tai lastensuojeluyksikköön. Kiireellisen sijoituksen tarve voi syntyä esimerkiksi silloin, kun kodin olosuhteet tai puutteet lapsen huolenpidossa välittömästi vaarantavat lapsen terveyttä tai kehitystä tai silloin, kun lapsen huoltajat ovat väliaikaisesti kykenemättömiä hoitamaan lastaan ja tämä välittömästi vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä.

Vaihtoehtoisesti lapsen vanhemmat voivat olla päihteiden vaikutuksen alaisina tai eivät akuutin mielenterveysongelman syntymisen takia kykene huolehtimaan lapsesta. Kyse voi olla myös vanhempien onnettomuudesta tai sairastumisesta, jos tästä aiheutuu lapselle välitön vaara.

Kiireellisen sijoituksen edellytyksiä arvioidaan suhteessa huostaanottoon. Tällöin edellytetään, että kiireellinen sijoitus voidaan vain, jos samasta syystä voitaisiin tehdä huostaanotto.

Huostaanotto

Lapsi on otettava sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan ja järjestettävä hänelle sijaishuolto, jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään.

Huostaanotto on kuitenkin aina viimesijainen vaihtoehto ja siten huostaanottoon saa ryhtyä vain jos muut keinot eivät ole mahdollisia tai riittäviä.

Jos sinulla on kysyttävää lastensuojeluun liittyviin asioihin, pyydämme kääntymään asiassa avustajan puoleen, joka voi arvioida juuri sinun olosuhteesi ja oikeutesi.

Image