PERUNKIRJOITUKSET


Perunkirjoitukset, pesänselvitykset ja perinnönjaot


Perunkirjoitus tulee vastaan ikävässä elämäntilanteessa, lähimmäisen poismenon johdosta. Lähimmäisen kuolema tuo mukanaan velvollisuuksia, joista osa on tehtävä nopealla aikataululla. Perunkirjoituksen määräaika on kolme kuukautta kuolinpäivästä ja tästä voidaan poiketa ainoastaan verotoimiston etukäteisellä suostumuksella. Perunkirjoitus on tehtävä aina riippumatta henkilön elinajasta tai varallisuuden määrästä.

Mikäli vainajalla ei ole varoja ja hänellä on vain velkoja tulee lähiomaisten muistaa , että velkoja ei kannata lähteä maksamaan. Velkojille kannattaa ilmoittaa kuolintapauksesta ja kertoa, että heille lähetetään kopio perukirjasta sen valmistuttua. Perukirja on hyvä lähettää kaikille velkojille kuolinpesän ollessa ylivelkainen. Näin velkojat saavat tiedon kuolinpesän varallisuuden määrästä ja lähiomaiset eivät joudu vastaamaan vainajan veloista. Velat jäävät velkojien tappioiksi. Lisäksi tulee muistaa että vainajan varoista saa päältäpäin aina maksaa hautajaisista ja perunkirjoituksesta aiheutuneet kustannukset.

Seuraavaan on kirjattu neljä eri vaihetta, jotka kuuluvat osaksi kuolinpesän hoitoa. Ainoastaan perunkirjoitukselle on laissa määrätty määräaika, mutta myös pesän selvitys on tärkeää tehdä kiireellisesti. Velkojat saattavat ruveta vaatimaan saatavilleen korkoa ellei velkoja makseta ajallaan. Näin ollen kuolinpesän velat tulisi maksaa mahdollisimman nopeasti pois, jos pesässä on riittävät varat velkojen kattamiseksi.

Perunkirjoituksen ja pesänselvityksen jälkeen kuolinpesän voi halutessaan jättää osittamatta ja jakamattomana esimerkiksi lesken hallintaan. Omaisuuden jättäminen jakamatta ei kuitenkaan vaikuta perintöveron määrään ja siten perilliset joutuvat maksamaan perintöveron, vaikka omaisuus jääkin toisen ihmisen haltuun. Myös omaisuuden sekoittuminen lesken varoihin on mahdollista. Leski saattaakin käyttää kyseisiä varoja esimerkiksi sairaala- ja hoivakotimaksuihinsa huomaamatta, että hänen ei tarvitsisi maksaa hoidostaan vastaavaa määrää, jos tiedettäisiin tarkasti, että kyseinen omaisuus ei ole lesken itsensä. Tämän jälkeen varoja saattaa olla mahdoton saada takaisin lesken kuolinpesästä, koska lesken varallisuus on kulunut hoitolaitosmaksuihin tai leski on kuluttanut kyseisen varallisuuden elinaikanaan.

Voidaanko kuolinpesän hoito hoitaa ilman tuomioistuimen määräämää pesänselvittäjää ja -jakajaa?

Pesänselvittäjä ja -jakaja ovat käräjäoikeuden määräämiä henkilöitä, jotka saavat tuomioistuimelta määräyksen hoitaa kyseinen kuolinpesä jakokuntoon tai jakaa kyseinen kuolinpesä. Pesänselvittäjä ja -jakaja käyttävät kuolinpesän puhevaltaa ja tarvittaessa päättävät kuolinpesän puolesta pesän osakkaiden väliset riidat.

Pesänselvittäjän tehtävänä on hoitaa perunkirjoitus, jos se on tekemättä ja saattaa kuolinpesä jakokuntoon. Pesänselvittäjä ei vielä jaa kuolinpesästä varoja kenellekkään. Eli pesänselvittäjä selvittää osakkaat, pesään kohdistuvat sopimukset, maksaa pesästä velat pois, käyttää pesän puhevaltaa ja myy kiinteistöjä tai muuta omaisuutta, jos niitä ei kyettäisi jakamaan ilman rahaksi muuttamista.

Pesänjakaja on henkilö, joka jatkaa pesänselvittäjän työtä ottamalla jakokuntoisen kuolinpesän vastaan ja jakaa kuolinpesässä olevat varat perillisille.

Pesänselvittäjä ja -jakaja eivät ole välttämättömiä, jos kuolinpesässä ei ole riitaa pesän jaosta ja kaikki osakkaat pystyvät osallistumaan yhdessä päätöksentekoon. Tällöin pesänselvitys, ositus ja perinnönjako voidaan hoitaa yhteisellä sopimuksella. Kyseisen sopimuksen laadinnassa kannattaa käyttää ammattilaista.

Jos osakkaana tai osapuolena on lapsi, edunvalvonnassa oleva tai ulosottovelallinen saattaa pesänselvittäjän ja/tai -jakajan määrääminen olla välttämätöntä. Myös riitaisissa tilanteissa kannattaa pesänselvittäjä ja/tai -jakaja ottaa mahdollisimman nopeasti. Tällöin pesänselvittäjän ja/tai -jakajan määräämistä haetaan käräjäoikeudelta. Voit pyytää meiltä ANKOsta suostumuksen kyseisen tehtävän hoitamista varten ja me hoidamme pesänselvityksen ja/tai jaon tuomioistuimen määräyksellä.

Miksi palkkaisin lakimiehen hoitamaan kuolinpesää?

Kaikissa yllä olevissa vaiheissa tarvitaan oikeudellista osaamista. Virheellisesti laadittu perunkirjoitus voi johtaa osakkaan henkilökohtaiseen vahingonkorvausvastuuseen tai rikosoikeudelliseen vastuuseen veropetoksen osalta. Lisäksi ammattilaisen hoitama pesänhoito säästää yleensä rahaa, koska kaikki tulee tehdyksi kerralla kunnolla ja ammattilainen osaa kirjata perunkirjaan kaikki ne seikat, jotka vaikuttavat perintöveron määrään myös alentavasti. Ammattilainen pystyy myös antamaan ohjeita siitä, että miten kuolinpesä kannattaa jakaa tai olla jakamatta mikäli halutaan säästää perintöveron tai pääomaverojen maksuissa.

Tärkein syy ammattilaisen käyttöön on lisäksi sen varmistaminen, että omaisuus tulee oikein turvattua ja jaettua. Oikein hoidettu perinnönjako estää myöhempää riitaa ja lisäkustannusten syntymistä. Monesti sijoittaminen ammattilaisen hoitamaan kuolinpesän hoitoon säästää myöhemmin sijoitetun summan takaisin moninkertaisesti.

Kenen tulee olla paikalla perunkirjoitustilaisuudessa?

Ellei asiaan ole määrätty pesänselvittäjää perunkirjoitustilaisuudessa tulee olla läsnä pesän ilmoittaja ja kaksi uskottua miestä eli perukirjan laatijat. Pesän ilmoittaja on yleensä leski, yksi lapsista tai sellainen henkilö, jolla on paras tietämys vainajan omaisuudesta. Lisäksi tilaisuuteen on kutsuttava leski, pesän osakkaat, testamentinsaajat, toissijaiset perijät ja muut mahdollisesti perintöä saavat henkilöt. Näiden kutsuttavien henkilöiden ei kuitenkaan tarvitse saapua tilaisuuteen elleivät itse halua.

Missä perunkirjoitustilaisuus tulee hoitaa?

Perintökaaren mukaan, jos omaisuutta on usealla paikkakunnalla, voidaan jokaisella niistä toimittaa eri perunkirjoitus. Tämä ei kuitenkaan ole yleensäkään tarkoituksenmukaista. Yleensä perunkirjoitus järjestetään edesmenneen henkilön viimeisessä kotikunnassa, mutta laki ei tähän edellytä. Perunkirjoitus kannattaakin hoitaa paikkakunnalla, johon kaikkien osakkaiden on helpointa saapua. Me ANKOssa hoidamme perunkirjoituksia ja hoidamme kuolinpesiä ympäri Suomea. 

Etäyhteydellä perunkirjoitustilaisuuteen osallistuminen on nykyisin mahdollista ja se säästää matka-aikaa ja matkakustannuksia. Etäyhteyttä varten tulee olla tietokone, nettiyhteys, mikrofoni ja kaiutin. Yleensä uusimmat kannettavat tietokoneet täyttävät kaikki edellytykset. Kerro toiveestasi osallistua tilaisuuteen tilaisuuteen etäyhteyden välityksellä niin me järjestämme tämän mahdollisuuden.

Image