TASA-ARVOASIAT


Yhdenvertaisuus ja tasa-arvoasiat


Suomen perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä eikä ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lasten tulee saada tulla kohdelluiksi tasa-arvoisesti yksilöinä. Lisäksi sukupuolten tasa-arvoa on edistettävä yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määritettäessä kuten laissa tarkemmin säädetään.

Perustuslain 6 §:n lisäksi Suomessa on säädetty yhdenvertaisuuslaki jolla edistetään yhdenvertaisuutta, ehkäistään syrjintää sekä tehostetaan syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Lakia valvovat yhdenvertaisuusvaltuutettu, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta sekä työsuojeluviranomaiset ja sitä sovelletaan julkisessa ja yksityisessä toiminnassa eikä sitä sovelleta yksityis- ja perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan tai uskonnonharjoitukseen. Lain nojalla velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta koskee viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä sekä työnantajia. Syrjinnän kielto pätee esimerkiksi työhön otettaessa. Positiivinen syrjintä ja muu toiminta, jolla pyritään tasapuolistamaan eri ihmisten mahdollisuuksia ei kuitenkaan ole syrjintää.

Hyvitystä ja syrjivien ehtojen mitättömäksi julistamista voi käräjäoikeudessa vaatia se, joka katsoo joutuneensa syrjityksi tai vastatoimien kohteeksi. Hyvitystä ja syrjivien ehtojen mitättömäksi julistamista on vaadittava kahden vuoden kuluessa syrjivästä tai vastatoimien kiellon vastaisesta menettelystä. Mikäli koet tulleesi syrjityksi työhönottotilanteessa on sinun kuitenkin esitettävä vaatimuksesi vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon valintapäätöksestä.

Jos koet, että viranomainen, koulutuksen järjestäjä tai työnantaja ei ole kohdellut sinua tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti muihin nähden, sinulla on oikeus pitää kiinni oikeuksistasi. Tässä me ANKOlaiset autamme sinua mielellämme. Jos valvontaviranomaiset katsovat sinun joutuneen syrjinnän tai vastatoimien kohteeksi, on sinulla oikeus saada hyvitys siltä viranomaiselta, työnantajalta tai koulutuksen järjestäjältä taikka tavaroiden tai palveluiden tarjoajalta, joka on tämän lain vastaisesti syrjinyt häntä tai kohdistanut häneen vastatoimia. Hyvityksen on oltava oikeudenmukaisessa suhteessa teon vakavuuteen. Vakavuutta arvioidaan huomioimalla rikkomuksen laatu, laajuus ja kesto.

Image