ULKOMAALAISASIATTarvitsetko oleskeluluvan Suomeen?

Suomeen saapuva ulkomaalainen voi kohdata monia eri ongelmia maahanmuuttohallinnon kanssa. Ulkomaalainen voi hakea Suomeen oleskelulupaa esimerkiksi turvapaikanhakijana, työntekijänä, yrittäjänä tai opiskelijana.

Lisäksi sinulla on edellytysten täyttyessä mahdollisuus perheenyhdistämisen kautta saada läheisesi Suomeen. Perhesiteeseen perustuvaa oleskelulupaa voi hakea Suomen kansalaisen, Suomessa oleskeluluvalla asuvan tai kansainvälistä suojelua saaneen perheenjäsen. Lähtökohtaisesti oleskelulupa annetaan vain ydinperheen jäsenelle eli aviopuolisolle, rekisteröidyn parisuhteen kumppanille ja tietyin edellytyksin avopuolisolle; alle 18-vuotiaalle huollettavalle lapselle; sekä huoltajille, jos Suomessa asuva henkilö on alaikäinen lapsi. Sinulla on mahdollisuus kysyä ennakolta lakimiehen kanta siihen, että millainen lupa asiassa olisi hyvä hakea ja täyttyvätkö luvan saamisen edellytykset. Mikäli maahanmuuttovirasto on asiassasi eri mieltä eikä hyväksy hakemustasi, me ANKOssa osaamme auttaa valituksen laatimisessa.

Suomen valtio voi myöntää oikeusapua vähätuloisille tuomioistuinasioissa (valitusvaihe) ja tällöin valtio maksaa avustajan palkkiolaskun joko kokonaan tai osittain. Maahanmuuttovirastovaiheessa oikeusavun saaminen edellyttää, että asiassa kääntyy oikeusaputoimiston puoleen. Oikeusaputoimisto voi ohjata sinut kääntymään yksityisen avustajan puoleen, jos heillä ei ole mahdollisuutta antaa asiassa oikeudellista apua. Valitusvaiheessa sinulla on aina oikeus kääntyä valitsemasi yksityisen avustajan puoleen.

Turvapaikkapuhutteluun sinulla on mahdollisuus saada valtion varoista avustaja, mikäli sinulla on erityisiä syitä saada avustaja mukaan puhutteluun. Tällaisia ovat esimerkiksi terveydelliset ongelmat, joiden kannalta avustajan käyttämistä voidaan pitää perusteltuna tai mikäli olet esimerkiksi alaikäinen tai ihmiskaupan uhri. Muussa tapauksessa voit saada avustajan mukaasi turvapaikkapuhutteluun kustantaen sen itse.

Haluatko saada Suomen kansalaisuuden?

Jos olet ollut jo pitkään Suomessa, on sinulla kenties mahdollisuus hakea Suomen kansalaisuutta. Jos kohtaat tässä asiassa ongelmia, voit niin ikään kääntyä ANKOn puoleen. Sinun tulee olla täysi- ikäinen ja henkilöllisyytesi tulee olla luotettavasti selvitetty. Lisäksi sinun tulee osata suomea tai ruotsia vähintään tyydyttävästi, asuttava Suomessa ja oltava asunut täällä tarpeeksi kauan. Et saa olla syyllistynyt rikoksiin eikä sinua saa olla määrätty myöskään lähestymiskieltoon. Et saa olla laiminlyönyt maksuvelvollisuuksiasi ja sinun on tullut selvittää, että mistä saat toimeentulosi. Mikäli koet täyttäväsi nämä ehdot etkä siltikään saa Suomen kansalaisuutta, me autamme sinua ammattitaidolla valittamaan asiassasi hallintotuomioistuimeen ja hakemaan asiassasi muutosta.

Jos et täytä yllä olevia ehtoja, kannattaa keskustella etukäteen meidän kanssa siitä, että milloin sinun kannattaa hakea oleskelulupaa vaatimuslistan puutteesta huolimatta. Yllä oleva lista ei ole ehdoton, vaan siitä voidaan tehdä poikkeuksia ja esimerkiksi ajan kuluminen on peruste olla huomioimatta esimerkiksi rikosrekisterimerkintää. Kansalaisuushakemuksen käsittelyn yhteydessä tulee aina myös arvioida kielteisen päätöksen kohtuullisuus.

Eikö sinulle ole myönnetty haluamaasi viisumia?

ANKO auttaa sinua myös mikäli sinulle ei ole myönnetty tarvitsemaasi viisumia ja haluat valittaa tästä. Jos sinulle ei annettu haluamaasi viisumia, tulee sinun ensin vaatia oikaisua ulkoministeriöltä 30 päivän kuluessa viisumihakemusta koskevan päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti joko suomeksi tai ruotsiksi. Ulkoministeriön oikaisuvaatimukseen tekemään päätökseen viisumiasiassa on sinulla mahdollisuus hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä tulee toimittaa ulkoministeriölle tai ulkomailla Suomen edustustolle. Nämä tahot toimittavat valitusasiakirjat Helsingin hallinto-oikeudelle. Sinun on tehtävä valitus 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksi. Myös tämä valitus on tehtävä kirjallisesti suomeksi tai ruotsiksi. Oikeudenkäyntimaksu valitusasiassa on hallinto-oikeudessa 260 euroa ellei sinulla ole oikeutta oikeusapuun. Mikäli olet EU:n kansalainen tai EU:n kansalaisen perheenjäsen, on sinulla valitusoikeus hallinto-oikeuteen ilman oikaisumenettelyä.